KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; KRS 0000716510 ; NIP 9542787834
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się: – listownie pod adresem: FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; – telefonicznie: 0048 731 589 221 – przez e-mail: fornaxkatowice@gmail.com – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

  1) w celu związanym z realizacją złożonego przez Panią/Pana zamówienia lub celem realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji/dostawy, numer telefonu, adres e-mail jest Pani/Pana dobrowolna zgoda lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO) 

  2) dla celu marketingu produktów własnych Administratora, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez telefon, e-mail za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) 

  3) w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

  4) w celu wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi.
 3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:

  1) przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną

  2) w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą niżej wymienione podmioty: 

  1) pracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówień 

  2) podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem umowy, obsługą transportową klientów Administratora 

  3) podmioty świadczące na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne, faktoringowe i pomoc prawną 

  4) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 6. 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

  2. Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail fornaxkatowice@gmail.com lub listownie na adres siedziby Administratora.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu z Pani/Pana strony traktowany jest jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane do „państwa trzeciego”.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie 

Uprzejmie informujemy, FORNAX Team Spółka z o.o. z siedzibą w KATOWICACH przy ulicy Warszawska 40/2A przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane w przeszłości w wyniku korzystania z usług firmy w wyniku, czego stała się Administratorem Pani/Pana danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z przetwarzaniem danych osobowych – pragniemy Panią/Pana poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; KRS 0000716510 ; NIP 9542787834
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: FORNAX Team Spółka z o.o. w Katowicach, 40-008, ul.Warszawska 40/2A; telefonicznie 0048 731 589 221 lub na adres email: fornaxkatowice@gmail.com
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.