I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki handlowe (dalej w treści występujące jako warunki) dotyczą wyłącznie stosunków handlowych między kupującym, spółką Natura24 Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00- 095 Warszawa, jako pośrednikiem (dalej w treści występującą jako administrator) a spółką dostarczającą towar (dalej w treści występującą jako dostawca), zawarte za pośrednictwem transakcji elektronicznej www. alopecia.sk (dalej w treści występującej jako transakcja).
 2. Przez kupującego rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która po właściwej autoryzacji przesłała zamówienie elektroniczne sporządzone w systemie transakcji.
 3. Przez zamówienie elektroniczne rozumie się przesłany formularz elektroniczny, zawierający informacje o kupującym, specyfikację towaru zamówionego z oferty sklepu oraz łączną cenę zamówienia, sporządzony w systemie transakcji elektronicznych.
 4. Przez dostawcę rozumie się sprzedawcę towaru, którego produkty administrator oferuje w sklepie.
 5. Ogólne warunki handlowe w swoim aktualnym brzmieniu dokładniej określają i precyzują prawa oraz obowiązki administratora i kupującego oraz stanowią nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży.

II. Zamówienie, zawarcie i odstąpienie od umowy

 1. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest prawdziwe i kompletne wypełnienie wszystkich danych oraz informacji wymaganych przez system podczas rejestracji lub podczas realizacji zamówienia.
 2. Wszystkie przyjęte zamówienia elektroniczne są uważane za projekt umowy kupna-sprzedaży i uważane są za wiążące dla wszystkich uczestniczących stron.
 3. Administrator akceptuje projekt umowy przesłany przez kupującego dostarczając towar kupującemu.
 4. Administrator ma prawo, zależnie do charakteru transakcji (ilość, cena, koszty transportu, odległość itp.) przede wszystkim przy cenie wyższej niż 150,00 EUR, zwrócić się do kupującego o autoryzację zamówienia w wiarygodny sposób np.: telefonicznie lub pisemnie. W przypadku odmowy autoryzacji przez kupującego, administrator uważa zamówienie za nieważne.
 5. Administrator w przypadku ceny zamówienia wyższej niż 150,00 EUR, może domagać się od kupującego płatności z góry (faktura zaliczkowa, płatność elektroniczna lub płatność kartą, jeśli administrator i kupujący nie uzgodnią inaczej.
 6. Jeżeli między administratorem a kupującym została zawarta długoterminowa pisemna umowa ramowa kupna-sprzedaży, to w takim przypadku zamówienie elektroniczne podlega tejże umowie, jeśli zezwalają na to warunki transakcji elektronicznej.
 7. Kupujący ma prawo wycofać zamówienie bez podania przyczyny do 12 godzin od jego wysłania, przesyłając pocztą elektroniczną e-mail storno (anulujący) na adres podany w zamówieniu.
 8. Do właściwego zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie odebrania towaru przez kupującego.

III. Warunki dostawy i koszty dostawy towaru

 1. Przez miejsce realizacji umowy rozumie się miejsce zamieszkania (siedzibę) lub miejsce prowadzenia działalności kupującego, podane w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia. Towar zostanie dostarczony przez administratora z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich (na przykład Słowackiej Poczty) lub dostarczony środkami własnymi administratora, bądź też zgodnie z umową z kupującym (możliwość wyboru przy składaniu zamówienia) towar zostanie przygotowany u administratora, skąd kupujący odbierze go do 7 dni od otrzymania wezwania od administratora sklepu.
 2. Dostarczenie towaru odbywa się w chwili przekazania go kupującemu lub na poczcie, bądź też w chwili przekazania go pierwszemu przewoźnikowi w celu dostarczenia go kupującemu.
 3. Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego pod warunkiem zapłacenia ceny zakupu w pełnej wysokości.
 4. Dostawca dostarczy towar kupującemu w możliwie najkrótszym czasie (tj. zazwyczaj do 7 dni) po przyjęciu zamówienia elektronicznego. Czas dostarczenia towaru w wyjątkowych przypadkach może być dłuższy, maksymalnie jednak zawsze 5 tygodni. Niedostarczenie towaru do 5 tygodni uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy.
 5. Towar zostanie dostarczony kupującemu w normalnych opakowaniach, za wyjątkiem przypadków, kiedy ze względu na rodzaj towaru lub zgodnie z umową występują specjalne wymagania.

IV. Warunki płatności

 1. Cena zakupu jest płatna najpóźniej przy odbiorze towaru (za pobraniem, od kuriera, u dostawcy) lub w terminie podanym na fakturze zaliczkowej, bądź przy złożeniu zamówienia, jeżeli kupujący wybierze możliwość zapłaty w formie przekazu elektronicznego, jeśli obie strony nie uzgodniły inaczej.
 2. Jeżeli cena towaru jest płacona za pośrednictwem płatności elektronicznej, to towar jest wysyłany w pierwszej kolejności po wpłynięciu całej ceny wraz z VAT na konto administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do domagania się od kupującego płatności z góry (ustawienie systemu transakcji) przede wszystkim w przypadku takich zamówień, jakie zostały podane w art. II ust. 5 niniejszych warunków.
 4. W przypadku odmowy płatności z góry za zamówienie, administrator uważa zamówienie za nieważne.

V. Zasady reklamacji

 1. Dostawca wraz z towarem dostarczy kupującemu wszystkie wymagane dokumenty, które dotyczą towaru, czyli: Fakturę – dokument księgowy, Kartę przewozową (gwarancję) administratora, Kartę gwarancyjną producenta (jeśli producent towaru wystawia ją).
 2. Dostawca na dostarczony towar udziela gwarancji dokładnie określonej w Karcie przewozowej (karta przewozowa jest równocześnie kartą gwarancyjną), jeżeli nie został podany w karcie przewozowej, to minimalny okres gwarancji obejmuje 6 miesięcy od dnia sprzedaży.
 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady, które pojawią się w sprzedanym towarze w okresie gwarancji, a są spowodowane wadą materiału, niewłaściwym działaniem lub są wadami powstałymi podczas produkcji, montażu lub instalowania przez pracowników dostawcy.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, nieodpowiedniego obchodzenia się, zastosowania lub zainstalowania niezgodnego z instrukcją użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, uszkodzenia mechanicznego, warunków atmosferycznych lub użytkowania w ekstremalnych lub nietypowych warunkach.
 5. Gwarancja wygasa w przypadku nieuprawnionej ingerencji w towar przez osobę, która nie została do takiej ingerencji dokładnie upoważniona przez administratora lub producenta towaru.

VI. Ochrona prywatności

 1. 1. Administrator zobowiązuje się, że będzie od kupującego wymagać tylko tych danych, które służą wyłącznie potrzebom sprzedającego związanym z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży (imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mail).
 2. 2. Kupujący oświadcza, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez sprzedającego jego danych osobowych, które są potrzebne do prowadzenia przez sprzedającego działalności oraz na przetwarzanie ich we wszystkich prowadzonych przez sprzedającego systemach informacyjnych. Równocześnie kupujący udziela sprzedającemu swojej zgody na przekazywanie danych osobowych innej osobie oraz na przesyłanie danych osobowych za granicę i do krajów trzecich (wszystkich krajów w ramach Unii Europejskiej oraz tzw. krajów bezpiecznej przystani). Sprzedający zobowiązuje się, że będzie z danymi osobowymi kupującego obchodzić się i rozporządzać nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej. Kupujący udziela niniejszej zgody sprzedającemu na czas nieokreślony.
 3. 3. Administrator zobowiązuje się, że na życzenie kupującego na podstawie pisemnego lub telefonicznego wniosku nawet bez podania przyczyny, w dowolnym momencie usunie jego dane osobowe ze swojej bazy danych.

VII. Postanowienia końcowe i tymczasowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w systemie.
 2. Niniejsze Ogólne warunki handlowe obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej administratora w dniu przesłania zamówienia elektronicznego za wyjątkiem sytuacji, w której strony uzgodniły inaczej.
 3. Przesyłając zamówienie elektroniczne kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia Ogólnych warunków handlowych oraz Zasad reklamacji w brzmieniu obowiązującym w dniu przesłania zamówienia.
 4. Stosunki między obiema stronami, które nie zostały określone w niniejszych Ogólnych warunkach handlowych, podlegają odpowiednim postanowieniom Kodeksu handlowego oraz powiązanych z nim przepisów prawnych.
 5. Ewentualne spory między stronami, które nie zostaną rozwiązane przez porozumienie obu stron, rozstrzygnie właściwy sąd.

Administrator: Axima South GmbH, Pfeffergasse 4,1020 Wien